Organizatoriem

SIA Ekase nodarbojas ar elektroniskās tiešsaistes biļešu administrēšanu un tirdzniecību kā arī ar mūzikas ierakstu un mākslinieku suvenīru tirdzniecību, sniedzot plašāko pakalpojumu klāstu dažāda veida pasākumu organizatoriem. Labākā stratēģija - viss vienuviet! 

eKase.lv tehniskās iespējas pasākumu biļešu tirdzniecībā

 1. Ievietot tirdzniecībā jebkāda veida pasākumu – ar sēdvietām, ieejas biļetēm vai kombinēti
 2. Organizēt biļešu iepriekšpārdošanu www.ekase.lv
 3. Organizēt biļešu iepriekšpārdošanu tirdzniecības vietās
 4. Organizēt izbraukuma biļešu tirdzniecību pasākuma norises vietā – pirms pasākuma
 5. Nodrošināt modernas biļešu kontroles ierīces – viedtelefoni ar aplikāciju, kas tiešsaistē nodrošina ienākušo apmeklētāju skaita fiksāciju 
 6. Nodrošināt tehnisko atbalstu pasākuma norises dienā
 7. Sniegt pieeju tiešsaistes atskaitēm jebkurā diennakts laikā
 8. Veidot biļešu komplektus  - biļete + produkts (iespējama produktu izņemšana pasākuma norises vietā, organziators tiek nodrošināts ar produktu sarakstu un ierīci produktu izsniegšanas reģistrēšanai) 
 9. Pasākuma dalībnieku reģistrācija vienlaicīgi ar biļešu iegādi 
 10. Ērta norēķinu kārtība
 11. Slēptu pasākumu izveide, kuriem piekļuve pieejama tikai ar linku vai kupona kodu
 12. Droša, ērta un vienkārša biļešu otrreizējā tirdzniecība – eKase+
 13. Veikt norēķinus par biļetēm ar karti
 14. Veikt norēķinus par biļetēm ar internetbanku
 15. Veikt norēķinus par biļetēm ar pārskaitījumu
 16. Cenu maiņas automatizācija pēc datuma vai pārdotā apjoma
 17. Atlaižu kuponu ģenerēšana 
 18. Pieeja pasākumu veidošanas profilam eKase.lv administrācijas panelī, pasākuma rediģēšana/ievietošana jebkurā laikā
 19. Biļešu tirdzniecības integrācija Organizatora mājaslapā
 20. Klientu atbalsts telefoniski un caur e-pastu 
 21. Kontrolēt tirdzniecības tiesības konkrētām tirdzniecības vietām
 22. Mainīt tirdzniecībā izvietoto biļešu skaitu jebkurā laikā – palielināt/samazināt
 23. Mainīt tirdzniecībā izvietoto biļešu cenu jebkurā laikā – palielināt/samazināt
 24. Pdf un/vai drukātu ielūgumu ģenerēšana
 25. Uzsākt un/vai pārtraukt biļešu tirdzniecību automatizēti – noteiktā datumā un laikā

Reklāma

 1. Dažāda izmēra reklāmas baneri eKase.lv. 
 2. Banera izvietošana uz pasākuma biļetēm 
 3. Logo izvietošana uz drukātajām biļetēm
 4. Atbalsts eKase.lv sociālo tīklu kontos
 5. Digitālās kampaņas izstrāde. 
 6. Pasākuma/produktu iekļaušana ekase.lv vēstuļu kampaņās. 

Suvenīru tirdzniecība

 1. Suvenīru ievietošana tirdzniecībā dažu dienu laikā
 2. Atlaižu un kuponu ģenerēšana 
 3. Tirdzniecībā esošo suvenīru attēlošana pie saistītā pasākuma biļešu tirdzniecības  
 4. Biļete + suvenīrs komplektu veidošana 
 5. Iegādāto suvenīru saņemšana ar Latvijas Pasta vai Omniva starpniecību

CD/mp3 tirdzniecība

 1. Produktu ievietošana tirdzniecībā 1-3 dienu laikā
 2. Atlaižu un kuponu ģenerēšana 
 3. Fizisku un digitālu albumu pre-sale jeb iepriekšpārdošana pirms tā iznākšanas
 4. Tiešsaistes pieeja mp3 tirdzniecības atskaitēm 
 5. Iegādāto produktu saņemšana ar Latvijas Pasta vai Omniva starpniecību
 6. Norēķini reizi ceturksnī 

Biļešu tirdzniecības vispārīgie noteikumi

Pēdējie grozījumi: 28.12.2023.

Šie vispārējie noteikumi (turpmāk “Noteikumi”) attiecas uz SIA “Ekase”, reģistrācijas Nr. 50103833371, juridiskā adrese: Šampētera iela 131, Rīga, LV-1046 (turpmāk “Izpildītājs”) un biļešu tirdzniecības veikala komerciālo lietotāju, kas ir pasākuma organizators vai tā pilnvarots pārstāvis (turpmāk “Pasūtītājs”). Izpildītājs un Pasūtītājs turpmāk katrs atsevišķi saukti “Puse”, kopā “Puses”.

1. Līguma noslēgšana


Pirms sadarbības uzsākšanas Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz līgumu par biļešu tirdzniecību (turpmāk “Līgums”), kurā vienojas par sadarbības noteikumiem.

2. Līguma priekšmets


2.1. Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja organizētā pasākuma (turpmāk "Pasākums") biļešu tirdzniecību (turpmāk “Pakalpojums”).


2.2. Pakalpojums tiek sniegts internetā, www.ekase.lv, kā arī tirdzniecības vietās, to adreses un darba laiki ir publicēti Izpildītāja interneta vietnē www.ekase.lv sadaļā „Kontakti”.


2.3.Līgums stājās spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir aktīvs līdz līguma izpildes brīdim.

3. Norēķinu kārtība un atskaites


3.1. Maksa par Pakalpojumu tiek noteikta procentos no kopējiem biļešu ieņēmumiem.
3.1.1. Iegādājoties biļetes internetā tiek piemērota eKase izmantošanas maksa, ko sedz biļetes pircējs.


3.2. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir nepieciešamas drukātas biļetes, tad pasūtot šādas biletes, tiek piemērota maksa par drukātām biļešu sagatavēm.


3.3. Ja Pasūtītājam nepieciešami biļešu skeneri, Izpildītājs par to ir jāinformē vismaz 10 darba dienas pirms Pasākuma. Biļešu skeneriem tiek piemērota izmantošanas maksa.

3.3.1. Pasūtītājam biļešu kontroles ierīces un citas mantiskās vērtības jāatdod Izpildītājam tādā pašā stāvoklī, kādā tās bijušas saņemšanas brīdī. Ja biļešu kontroles ierīce tiek bojāta Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājs sedz izmaksas.  Pušu skaidrības labad, gadījumā, ja ierīce tiek bojāta tādā apmērā, ka to nav iespējams labot, tad Puses vienojas, ka Pasūtītājs segs ne vairāk kā vienas ierīces vērtību.


3.4. Izpildītājs, šajā Līgumā noteiktās un aprēķinātās izmaksas, kas saistās ar Pakalpojuma sniegšanu ietur no Pasūtītāja biļešu realizācijas kopsummas.


3.5. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasākuma norises Puses salīdzina savstarpējos norēķinus par Pasākumu, tādā veidā ka, Izpildītājs elektroniski nosūta Pasūtītājam biļešu tirdzniecības atskaiti PDF formātā, kurā ir norādīta sekojoša informācija:
- biļešu tirdzniecības atskaites numurs;
- pasākuma/tūres nosaukums;
- biļešu tirdzniecības periods;
- biļešu realizācijas summa saskaņā ar biļešu pārdošanas sistēmas reālā laika atskaitēm;
- samaksātos avansa maksājumus;
- aprēķinātās un ieturamās Pakalpojuma maksas.


3.6. Izpildītājs nosūta Pasūtītājam arī rēķinu saskaņā ar biļešu tirdzniecības atskaiti par Izpildītāja ieņēmumu daļu, savukārt Pasūtītājs nosūta rēķinu Izpildītājam par Pasūtītāja ieņēmumu daļu.


3.7. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 2.6. punktā minēto norēķinu dokumentu nosūtīšanas Pasūtītājam, Izpildītājs veic beigu maksājumu uz Pasūtītāja bankas konta numuru, kas norādīts Līgumā.


3.8. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāju ar tiešsaistes piekļuves iespēju biļešu pārdošanas sistēmai, lai reālā laika režīmā Pasūtītājs varētu sekot pārdoto biļešu daudzumam uz Pasākumu.

4. Biļešu tirdzniecība

4.1. Izpildītājs garantē biļešu tirdzniecības procesa atbilstību Latvijas Republikas likumdošanai.

4.2. Puses savstarpēji vienojas par biļešu tirdzniecības uzsākšanas laiku.

4.3. Pasūtītājs garantē, ka šajā Līgumā noteiktās biļešu pārdošanas tiesības tiek piešķirtas tikai un vienīgi Izpildītājam.

4.4. Izpildītājs atsevišķi vienojas ar Pasūtītāju par ranžējuma piemērošanu Pasākumu biļešu tirdzniecības reklāmām Izpildītāja interneta vietnē www.ekase.lv.

5. Pušu tiesības un pienākumi


5.1. Izpildītājs ievieto informāciju par Pasākumu Izpildītāja mājas lapā www.ekase.lv, ievietojot atsevišķu saiti biļešu iegādei tiešsaistē (internetā).

5.2. Pasūtītājs nes pilnu atbildību par Pasākuma norisi un Izpildītājam sniegtās informācijas patiesumu.

5.3. Pasūtītājs uzņemas pilnu atbildību pret biļešu pircējiem, kas saistīta ar Pasākuma norises laiku, vietu un Pasūtītāja noteiktajām biļešu cenām.

5.4. Pasūtītājs, Pasākuma reklāmā norādot informāciju par Izpildītāju vai Izpildītāja tirdzniecības vietām, iepriekš saskaņo ar Izpildītāju reklāmas tekstu un veidu.

5.5. Gadījumā, ja Pasākums nenotiek vai, ja Pasākuma norises laiks un/vai vieta tiek mainīti, vai arī būtiski tiek mainīts Pasākuma saturs, Izpildītājs veic pārdoto biļešu atpakaļ uzpirkšanu vienīgi tad, kad Puses ir parakstījušas rakstisku vienošanos par biļešu atpakaļ uzpirkšanu.

5.6. Gadījumā, ja Puses ir vienojušās par biļešu atpakaļ uzpirkšanu, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam kompensāciju par atpirktajām biļetēm, kas izteika procentos no atpirkto biļešu cenas.

5.7. Izpildītājs ir atbildīgs par no Pasūtītāja saņemtās informācijas precīzu izvietošanu Izpildītāja interneta mājas lapā un uz izgatavotajām biļetēm.

5.8. Pasūtītājs ir atbildīgs par pasākuma anketā norādītās informācijas patiesumu, Izpildītājs veic visas darbības saskaņā ar anketā doto informāciju. 

5.9. Izpildītājs nav tiesīgs noteikt vai mainīt biļešu cenas un to realizācijas noteikumus, izsniegt vai atlīdzināt nozaudētās, iznīcinātās vai bojātās biļetes, izņemot gadījumus, kad tam rakstveidā piekrīt Pasūtītājs.

5.10. Gadījumā, ja Izpildītāja mājas lapā ir ievietota saite uz Pasūtītāja interneta mājas lapu, Izpildītājs neatbild par Pasūtītāja interneta mājas lapas saturu.

5.11. Izpildītājam ir tiesības Pasūtītāja biļetes iekļaut eKase+ otrreizējā biļešu tirdzniecības programmā. 

5.12. Izpildītājs veic personas datu apstrādi Pasūtītāja vārdā tikai līgumā noteikto saistību izpildei, saskaņā ar ES regulas Nr. 2016/679, kā arī www.ekase.lv personas datu apstrādes noteikumiem.

5.13. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar 2 (diviem) ielūgumiem uz katru no tirdzniecībā izvietotajiem pasākumiem, kurus Izpildītājs drīkst izmantot pēc saviem ieskatiem, tai skaitā izspēlēt konkursos.  

5.14. Pasūtītājs nodrošina interneta tīklu biļešu skenēšanas sistēmai pēc Izpildītāja norādījumiem. 

5.15. Izpildītājs ir atbildīgs par biļešu skenēšanas sistēmas sagatavošanu, un Pasūtītāja nozīmētā pārstāvja instruēšanu un apmācību vismaz vienu dienu pirms Pasākuma.

5.16. Izpildītājs nodrošina Izpildītāja pārstāvja sasniedzamību ārkārtas situāciju risināšanai Pasākuma norises laikā. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja pārstāvja iekļūšanu, uzturēšanos un nepārtrauktu interneta pieslēgumu Pasākuma norises vietā un laikā. 

5.17. Izpildītājs nodrošina attālinātu klientu servisu Pasākuma norises laikā.

5.18. Ja Pasūtītājam nepieciešams klātienes tehniskais atbalsts visa Pasākuma norises laikā, Pasūtītājs informē Izpildītāju vismaz 10 dienas pirms Pasākuma un sedz izmaksas saskaņā ar Izpildītāja iesniegtu un Pasūtītāja apstiprinātu cenrādi.

5.19. Ja Pasūtītājam nepieciešama izbraukuma tirdzniecība uz Pasākuma norises vietu, Pasūtītājs rakstiskā veidā par to brīdina Izpildītāju vismaz 7 darba dienas pirms Pasākuma. 

5.20. Tiek noteikta maksa par Izpildītāja veiktu izbraukuma tirdzniecību Pasākuma norises vietā Rīgas robežās. Ja izbraukuma tirdzniecība nepieciešama ilgāku laiku, Puses par to vienojas atsevišķi un ja izbraukums ir ārpus Rīgas, tad papildus Pasūtītājam ir jāapmaksā benzīna izdevumi.

5.21. Pasūtītājs nodrošina darba vietu izbraukuma tirdzniecībai saskaņā ar Izpildītāja norādījumiem.

6. Strīdi un domstarpbības


6.1. Strīdi un domstarpības, kuras var rasties Līguma realizācijas gaitā, tiek risināti sarunu ceļā, uzskatot par pienākumu vienoties ārpustiesas kārtībā.

6.2. Gadījumā, ja strīda ārpustiesas risinājums nav panākts, Puses strīdu risina Latvijas Republikas tiesu instancēs saskaņā ar Latvijas Republikas pastāvošo likumdošanu.

7. Nepārvaramas varas apstākļi


7.1. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās  gadījumā (tajā skaitā ugunsgrēki, stihiskas dabas, katastrofas, avārijas, jebkāda veida karadarbības, valsts vai pašvaldību institūciju aizliegumu akti un darbības, kā arī citi ārkārtēji apstākļi), kurus  Puses nevarēja paredzēt un novērst ar saprātīgiem līdzekļiem, kuri aizliedz vai būtiski ierobežo Pušu darbību un tieši ietekmē Līguma izpildi, Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi.

7.2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos ir jāsaņem oficiāls kompetento valsts institūciju apstiprinājums 30 (trīsdesmit) dienu laikā no minēto apstākļu iestāšanās.

7.3. Tai Pusei, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, 3 (trīs) dienu laikā jāpaziņo otrai Pusei par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai ar to izbeigšanos.

8. Intelektuālā īpašuma tiesības

8.1. Visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder kādai no Pusēm, turpina tai piederēt. Līgums nemaina un neatceļ intelektuālā īpašuma tiesības.

8.2. Pasūtītājs atļauj Izpildītājam izmantot intelektuālā īpašuma objektus, kurus Pasūtītājs ir nodevis Izpildītājam Izpildītāja interneta vietnē www.ekase.lv, lai pārdotu biļetes un reklamētu pasākumus. Pasūtītājs apstiprina, ka tam pieder autortiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības uz konkrēto darbu vai saturu, vai ka tam ir cits tiesiskais pamats izmantot intelektuālā īpašuma objektu. Pasūtītājs nodrošina, ka intelektuālā īpašuma objekti, ko tas sniedz Izpildītājam publicēšanai interneta vietnē www.ekase.lv un citos Izpildītāja informācijas kanālos, nepārkāpj trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības, un atbilst piemērojamiem likumiem, tostarp piemērojamajiem likumiem par patērētāju tiesību aizsardzību un reklāmu.

8.3. Pasūtītājs drīkst izmantot Izpildītāja preču zīmi (logotipu) tikai, lai informētu par biļešu iegādi.

9. Citi noteikumi

9.1. Līgums ir spēkā no Līguma parakstīšanas brīža līdz pilnīgai saistību izpildei.

9.2. Puses drīkst informēt par Līguma saturu un ar to iepazīstināt tikai LR likumos un Līgumā noteiktajos gadījumos, kā arī nepieciešams juridiskās palīdzības sniegšanas gadījumā.

9.3. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Visi paziņojumi ir spēkā no informācijas saņemšanas brīža, izņemot Līgumā paredzētos gadījumus.

9.4. Pretenzijas, kas attiecas uz Līguma nosacījumu pārkāpumu, Puses paziņo viena otrai rakstveidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no tā brīža, kad tās uzzināja vai tām bija jāuzzina par nosacījumu pārkāpšanu. Ja pretenzijas pieteikšanās laiks ir pārsniegts divkārt, Pusei, kas saņēmusi pretenziju, ir tiesības to neizskatīt.

9.5. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir spēkā tad, kad tie tiek noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses.

9.6. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot otru Pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un pabeidzot iesāktos Pasākuma biļešu pārdošanas darījumus.

9.7. Ja Pasūtītājs vairākkārt pārkāpj Līguma noteikumus, Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu nekavējoties, par to rakstiski informējot Pasūtītāju.

9.8. Puses 3 darba dienu laikā informē viena otru par rekvizītu maiņu. 

Lai saņemtu plašāku informāciju par sadarbības iespējām, aicinām rakstīt mums uz e-pastu info@ekase.lv